Blogviták

Válaszaim, amelyeket más módon nincs lehetőségem megfogalmazni.

Phoenix blogger rágalmairól

2015. november 08. 18:16 - aLEx

Az MKMP programjának tartalmáról

 

Mostanában egyebet sem csinálok, mint a túltengő egóval rendelkező Phoenix blogger bírálataival foglalkozom. A blogger nagyon nem állhatja a személyemet, így aztán bármit írok, azt azonnal pocskondiázni kezdi. Jelen esetben A demokratikus szocializmus utópiája című írásomat húzta le a sárga földig azzal, hogy hiteltelen blablának minősítette. Bár a bloggerrel a nagyképűsége miatt párbeszédet folytatni egyáltalán nem kívánok, de az ilyen méltatlan minősítésekre kénytelen vagyok reagálni.

A blogger az írásomban ezt a pár sort vette támadás alá:

"A Munkáspárt is azt írja a programjában, hogy békés úton, demokratikus választások révén szeretne hatalomra kerülni, tehát lehetségesnek tartja ezt. De ami ez után következik, azt konzekvens módon nem gondolta végig. A problémát abban látom, hogy hatalomra jutása esetén feloszlatná a pártokat, ez pedig a proletárdiktatúra bevezetését jelenti."

Mi sem lett volna természetesebb, mint az, hogy a blogger megadta volna az MKMP programjának a linkjét, hogy azt vitassuk meg, de nem ezt teszi, nem a Munkáspárt programjára hivatkozik, hanem egy saját korábbi cikkére, amelynek címe Az MKMP 24. Kongresszusa elé terjesztett program tervezet és bírálata (holott már a párt 26. kongresszusán is túl vagyunk). Nem is kell mondanom, hogy állításom cáfolatának ez nem hiteles bizonyítéka. Mint később látni fogjuk, a szellemi képességeivel oly öntelt blogger éppen ezzel a "gyilkos" kritikát megfogalmazó írásával szolgáltat bizonyítékot önmaga ellen.

A túltengő egóval rendelkező blogger a Hiteltelen blabla tárgyú kommentjében így fogalmaz: "Nos az alapszövegben annak rengeteg nagyon súlyos hibája mellett az, hogy "hatalomra jutása esetén feloszlatná a pártokat" egyszerűen nincs benne sem betű szerint, sem tartalmilag." De lefikáz még azzal is, hogy vélhetően nem tudok különbséget tenni a különböző néven működő kommunista pártok programjai között. Majd így zárja a hozzászólását:

"Ön tehát zavaros elképzelései "alátámasztására" rendkívül sekély történelmi ismeretein kívül egyszerűen meghamisított forrás-hivatkozásokat használ - vagyis Ön - írásai alapján - egy buta és hazug ember." Ezek nyíltan becsületsértő szavak. Már csak azért is, mert egyszerű kijelentést tettem, és nem adtam meg semmilyen "forrás-hivatkozást", így azok hamisak sem lehetnek.

De hogy ne csak ennyi legyen az egész, a sértett ego még egy további hozzászólásra készteti és egy apró kiegészítést is megfogalmaz, amelyben "ocsmány denunciáns rágalom, hazugság" jelzőkkel minősíti az idézett soraimat. Nos, ezért vagyok kénytelen visszautasítani a nagyképű és túltengő egóval rendelkező blogger rágalmait.

 

Az állításom forrásának megnevezése

Az előzmények ez év áprilisáig nyúlnak vissza, amikor egy vitapartnerem néhány cikk és az ezekkel kapcsolatban kialakult blogvita véleményezésére hívott fel. A véleményemet a NolBlogon publikáltam Baloldali radikális téveszmék címmel. Ennek során ismerkedtem meg az állításom forrásával, amely az egyik cikk hozzászólásai között jelent meg a Bal-Rad portálon. Maga a cikk a jelen vita szempontjából teljességgel lényegtelen. Van azonban a hozzászólások között két komment, amelyek linkjét itt megadom ( ez az első, ez pedig a második; azt nem tudom megmondani, hogy az eredeti cikkemben közölt linkek miért változtak meg). Mindkét hozzászólás szerzője egy "pártmunkás" nicknevű blogger. Nyilvánvalóan mindkét komment egy létező dokumentum bemásolásának az eredménye, mert a kettő feltöltése között alig néhány perc telt el. Az is nyilvánvaló, hogy az említett hozzászólások a Munkáspárt dokumentumát képezik, mert a szöveg nagyfokú egyezést mutat a Phoenix blogger által "gyilkos" kritikának alávetett programmal.

Természetesen nincs feltüntetve, hogy ezek a kommentek a Munkáspárt programját képezik. Még áprilisban megpróbáltam a dokumentum eredetijét keresni, de nem találtam, illetve ma is csak a Munkáspárt 26. kongresszusának új programját találom. Megállapítható, hogy ezzel is nagyfokú egyezés tapasztalható. Ilyen módon bizonyítható, hogy a Munkáspárt programjáról van szó, de nem tudjuk megmondani, hogy konkrétan melyikről. Illetve valószínű, hogy annak egy tervezetéről (verziójáról) lehet szó, amely a Bal-Rad portálra feltöltött hozzászólások forrását képezte.

 

Ami hitelesen azonosítható tartalom

Idézek az első hozzászólásból:

"A közösségi társadalom forradalom útján jön létre. A társadalmi forradalom politikai, gazdasági, szellemi átalakítások hosszú folyamatát jelenti. A tőkés rendszer nyilvánvaló hibáit nem lehet másként felszámolni, csak a tőkés termelési viszonyok (azaz a magántőke felhalmozására és a dolgozók kizsákmányolására épülő viszonyok) felszámolásával. Aki azt állítja, hogy e nélkül is lehetséges, az félrevezeti a dolgozókat, és a tőke uralmát támogatja.

A társadalmi forradalom egy pillanata a politikai forradalom, azaz a hatalom átvétele a tőkésosztálytól.

A magyar történelem tapasztalata szerint a politikai forradalom békésen is végbe mehet. A kapitalizmushoz való visszatérés, az ellenforradalom is békésen ment végbe 1990-ben."

Mindez a Munkáspárt 26. kongresszusán elfogadott új program 21. oldalán szó szerint megtalálható (3-4-5. bekezdés). Majd kicsit lejjebb újra idézem:

"Az új közösségi társadalom parlamentje népi-dolgozói szövetség lesz. A közösségi társadalom államhatalmi szerve nem a néptől elszakadt hivatásos politikusokból áll majd, mint a mai kapitalizmusban, s nem lesz formális intézmény, mint ahogy az a szocializmusban sokszor megtörtént.

A népi-dolgozói szövetség a parlament tagjait a helyi dolgozói kollektívák saját soraiból delegálják. A küldöttek nem hivatásos politikusok lesznek, és munkájukat társadalmi munkában végzik, pénzt nem kapnak érte. Ellenőrizhetőek és visszahívhatóak lesznek."

Ez az idézett szöveg az új program 23. oldalán található (2-3. bekezdés). Ennek alapján egyértelműen bizonyítottnak tekinthető, hogy a Munkáspárt programjáról van szó.

 

A forrás nem hitelesíthető része

A második kommentből idézek:

"Új típusú népképviseleti rendszert alakítunk ki, mely a pártrendszernél jóval hatékonyabban tudja ellátni a magyar érdekképviseletet. Az ország újjáépítése a nemzet feltámadásának záloga, ezért az új államvezetés társadalmi bázisát a munkás magyarok alkotják."

"Az ország újjáépítésének, a nemzet feltámasztásának elsőbbsége nem vita tárgya, ezért az értelmetlen politikai viták megszüntetése végett valamennyi pártot felszámoljuk. Az egyesülési jog gyakorlásának elsődleges formájává a szakszervezet válik, melyek az új típusú törvényhozásban közvetlenül részt vesznek. Az ország újjászervezéséről építő jellegű társadalmi párbeszéd bontakozik ki, a magyar politika formálójává és a közélet fő szereplőjévé a munkás magyar válik."

"Az elmúlt két évtized során egyértelművé vált, hogy demokratikus kormányzattal nincs haladás, nincs fejlődés, nincs az országnak hosszú távú célja. A választási győzelmet követően az ország egyik irányba megy, majd négy év múlva egy másikba. Végső soron az ország még ugyanott tart, mint a rendszerváltás idején."

"Mi azt mondjuk, a demokrácia nem cél, hanem eszköz. Ha a pártrendszer nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, akkor itt az ideje felszámolni a pártrendszert és bevezetni valami egészen újat. Mi egy új típusú népképviseleti rendszert alakítunk ki, amiben nincsenek pártok. A döntéshozatalban közvetlen a munkás magyarok érdekképviseletei, a szakszervezetek fogják betölteni a mai pártok szerepét és annál jóval többet."

"A most működő pártok felszámolásra kerülnek, tagjaikat felelősségre vonjuk."

Ezek az idézetek a Munkáspárt 26. kongresszusának új programjában nem azonosíthatók be vagy azért, mert csak tervezet szintjén léteztek, amelyeket a kongresszus (vélhetően taktikai okokból) nem hagyott jóvá, vagy más dokumentumban szerepelnek. Akár így, akár úgy, az olvasó segíthet megkeresni a dokumentum eredetijét.

Az viszont egyértelműen látható, hogy a pártok feloszlatásának a tervét nem a kisujjamból szoptam, hanem nagyon is létező szándék áll mögötte. Ennek alapján úgy tűnik, hogy Phoenix blogger ezt a helyzetet kihasználva joggal vádolhat engem hazugsággal vagy hamisítással, de látni fogjuk, hogy nem így van, mert vannak közvetett bizonyítékaim is, amelyek a pártok betiltásának szándékára és a proletárdiktatúra bevezetésének tervére utalnak.

 

Közvetett bizonyítékok

Ismét idézem az első komment hitelesen azonosított részeit:

"Az új közösségi társadalom parlamentje népi-dolgozói szövetség lesz. A közösségi társadalom államhatalmi szerve nem a néptől elszakadt hivatásos politikusokból áll majd..."

A népi-dolgozói szövetség a parlament tagjait a helyi dolgozói kollektívák saját soraiból delegálják. A küldöttek nem hivatásos politikusok lesznek..."

Vajon mit fognak ehhez szólni a polgári pártok? Hiszen ehhez hatályon kívül kell helyezni a választási törvényt, és felül kell írni Magyarország Alaptörvényét is! Milyen felhatalmazás alapján tenné ezt a Munkáspárt? Vajon a jelenlegi politikai pártok önszántukból le fognak mondani arról az igényükről, hogy - fizetett politikusként - ők képviseljék a választópolgárok érdekeit a parlamentben? Ezekben az idézetekben nincs ugyan szó szerint megfogalmazva a pártok feloszlatására való törekvés, de nyilvánvaló, hogy mindez feltételezi a proletárdiktatúra bevezetésének szándékát.

 

Összefoglalás

Phoenix blogger a hivatkozott kommentjében azt állította, hogy a Munkáspárt programjában nincs benne "sem betű szerint, sem tartalmilag" a pártok feloszlatására való törekvés, és ennek alapján nevezett engem butának, hazugnak, és minősítette a szavaimat ocsmány denunciális rágalomnak. Nos kiderült, hogy bár ő professzionális marxista, én meg csak egy amatőr vagyok az utcáról, mégis a profi bizonyult butának is, hazugnak is, meg rágalmazónak is. Ha hallgatott volna, okos maradhatott volna. De az egója nem bírja ki, hogy ne kötekedjen...

A blogger önmaga példáján megmutatta, hogy mi is a dogmatizmus, amikor valaki a szavakat csak a leírt betű szerint érti, de értelmezni magát a tartalmat már nem képes. Márpedig a leírt szövegben a pártok feloszlatására és a proletárdiktatúra bevezetésére utaló szándék benne van.

A blogger jól tenné, ha néha gondolkozna is, azaz használná az eszét! Jól tenné, ha az energiáit nem a presztízsféltésre és az eltérő vélemény (meg az új nickek) üldözésére használná, hanem a kétségtelenül meglévő hatalmas lexikális tudását az együttműködésre összpontosítaná! Ja és persze nem ártana a merev dogmatizmus helyett egy kis szemléleti frissesség sem... Meg egy kis tisztelet sem a másik ember iránt...

 

 

 

2 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://blogvitak.blog.hu/api/trackback/id/tr428060356

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

aLEx 2015.11.08. 20:25:29

@nandras1951:

A kom.neten is módjában áll válaszolni, ott sem moderálhatom.